Viitenumerolaskenta

Pascal-kielinen ohjelma vuodelta 1995, joka laskee viitenumeron viimeisen tarkistenumeron.

program VIITENUMEROLASKENTA(input,output);

uses crt;

const l1='H';
   l2='E';
   l3='I';
   l4='K';
   l5='S';
   l6='L';
   l7='T';
   l8='A';

var viite:array[1..20] of integer;
  c:char;
  vl:integer;
  rullaa:boolean;
  turha,tx,ty:integer;
  saako:boolean;

procedure NOLLAA;
var l:integer;
begin
   for l:=1 to 20 do
     viite[l]:=-1;
end;

procedure RUUTU;

 procedure HEIKKI;
 begin
   write(l1,l2,l3,l4,l4,l3);
 end;

 procedure SILTALA;
 begin
   write(' ',l5,l3,l6,l7,l8,l6,l8,' 1995');
 end;

begin
  writeln('VIITENUMERON TARKISTEEN LASKENTA');
  write('COPYRIGHT ');
  HEIKKI; SILTALA;
  writeln;
  writeln('Tätä ohjelmaa saa levittäää vapaasti.');
  writeln;
  writeln('<ESC> lopettaa, <ENTER> päättää viitteen');
  writeln('<BACKSPACE> poistaa edellisen numeron');
  writeln;
end;

procedure LUE;
var silmu:boolean;
var lask:integer;
begin
  silmu:=true;
  lask:=1;
  while silmu do
  begin
    c:=readkey;

    if c=#8 then
    begin
     if lask>1 then
     begin
       dec(lask);
       viite[lask]:=-1;
       write(c);
       write(' ');
       write(c);
       c:=' ';
     end
     else
     c:='h';
    end;


    if c=#27 then
    begin
     silmu:=false;
     rullaa:=false;
     c:=' ';
     saako:=false;
    end;

    if c=#13 then
    begin
     if lask>1 then
       silmu:=false
     else
       c:='h';
    end
    else
    begin
    val(c,vl,turha);

    if (silmu)and(not(c in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'])) then
    begin
      if c<>' ' then begin
       sound(5000);
       delay(10);
       nosound;
      end
    end
    else
    begin
     if lask<19 then
     begin
       viite[lask]:=vl;
       if saako then write(vl);
       inc(lask);
     end
     else
     begin
       viite[lask]:=vl;
       if saako then write(vl);
       silmu:=false;
     end;
    end;
    end;
  end;
end;

procedure KOE;
var mat:integer;
begin
  write(' ');
  for mat:=1 to 20 do
  begin
   if viite[mat]>=0 then
     write(viite[mat]);
  end;
  write(' ');
end;

procedure SIIRRA;
var alku:integer;
var paikka:integer;
begin
  alku:=19;
  while (viite[alku]<0) do
   dec(alku);
 if alku<>19 then
 begin
   paikka:=19;
   while(alku>0) do
   begin
    viite[paikka]:=viite[alku];
    viite[alku]:=-1;
    dec(alku);
    dec(paikka);
   end;
 end;
end;procedure LASKE;
var summa:integer;
   lask:integer;
   arvo:integer;
  tulos:integer;

 procedure NEXT;
 begin
   if arvo=7 then arvo:=3
   else
   if arvo=3 then arvo:=1
   else
   if arvo=1 then arvo:=7;
 end;

begin
  summa:=0;
  arvo:=7;
  for lask:=19 downto 1 do
  begin
   if viite[lask]>=0 then
     summa:=summa+(arvo*viite[lask]);
   NEXT;
  end;
  tulos:=summa div 10;
  tulos:=tulos*10;
  tulos:=tulos+10;
  tulos:=tulos-summa;
  viite[20]:=tulos;
  if viite[20]=10 then viite[20]:=0;
end;

procedure TULOSTA;
begin
  if saako then begin
  highvideo;
  writeln(' ',viite[20]);
  lowvideo;
  end;
end;

begin
  saako:=true;
  clrscr;
  RUUTU;
  rullaa:=true;
  while rullaa do
  begin
    NOLLAA;
    LUE;
    if rullaa then SIIRRA;
    if rullaa then LASKE;
    if rullaa then TULOSTA;
    writeln;
  end;
  writeln;
end.