Biolife-elämäsimulaattorin lähdekoodi

Lue lisää Biolife-elämäsimulaattorista.

{Biolife -ohjelman lähdekielinen koodi (Turbo Pascal 5.5).}
{Ohjelmoinut Heikki Siltala 1994 The Game of Life -pelin pohjalta.}

program BIOLIFE;

uses
 crt;
  {Ohjelma käyttää Crt -modulia kuvaruudun ohjaukseen.}

type
 param=array [1..10] of byte;
 field=array [2..56,4..21] of byte;
  {Määrittelee pelikenttätaulukon mallin.}
 suku=integer;

const
 ukko='@';
  {Pelinappulan merkki määritetään tässä.}
 xmax=56;
 xmin=2;
 ymax=21;
 ymin=4;
  {Pelikentän rajat asetetaan tässä.}

var
 loppu:boolean;
  {Kun loppu=true ohjelman suoritus loppuu.}
 key:char;
  {Tätä käytetään jatkuvasti luettaessa näppäimistöä.}
 spolvi:suku;
  {Sukupolven järjestysluku.}
 pstore:file of suku;
 lahde:field;
 sailo:field;
 kohde:field;
 kstore:file of field;
  {Pelikentän sisältävät taulukot.}
 toiminto:shortint;
  {Tässä muuttujassa oleva arvo ilmoittaa aktiivisen}
  {valikkopalkin numeron.              }
 asetukset:param;
 astore:file of param;
  {Näissä muuttujissa säilytetään kehityslaskennan raja-arvoja,}
  {silmukan viiveen pituutta ja tietoja laitojen yhdistämisestä.}
 silmu:boolean;
  {Kun silmu=true ollaan silmukka -tilassa.}
 pelattu:boolean;
  {Tämän ollessa true on peliä pelattu ja poistuttaessa tilanne}
  {tallennetaan. Jos peli käynnistetään mutta mitään ei tehdä }
  {vanha pelitilanne säilyy levyllä.              }


 procedure ODOTA;
  {Tätä käytetään kun jäädään odottamaan näppäimen painamista.}
 begin
  repeat
  until keypressed;
  key:=readkey;
 end;


 procedure ASETA_MUUTTUJAT;
  {Pelin alussa tämä asettaa muuttujat oletusarvoihinsa.}
 var
  x,y:byte;
 begin
  spolvi:=0;
   {Sukupolvilaskuri nollaan}
  loppu:=false;
  for x:=xmin to xmax do
  for y:=ymin to ymax do
  begin
   lahde[x,y]:=1;
   kohde[x,y]:=1;
   sailo[x,y]:=1;
  end;
   {Pelikenttätaulukoiden nollaus.}
  toiminto:=1;
   {Pelin alussa oletusvalikkopalkki on "Uusi sukupolvi".}
  silmu:=false;
  pelattu:=false;
 end;


 procedure ASETA_ASETUKSET;
  {Ohjelman alussa asetetaan asetukset oletusarvoihinsa.}
 begin
  asetukset[1]:=9;
  asetukset[2]:=14;
  asetukset[3]:=18;
  asetukset[4]:=22;
   {Asetetaan kehityksen indeksirajat.}
  asetukset[5]:=0;
   {Asetetaan viive silmukkaan.}
  asetukset[6]:=0;
  asetukset[7]:=0;
   {Kaksi muuttujaa varattu laajentamiseen.}
  asetukset[8]:=0;
   {Otetaanko solun oma elämä huomioon?}
  asetukset[9]:=1;
  asetukset[10]:=1;
   {Oletuksena on että vasen-oikea- ja ylä-ala-reunayhdistys}
   {ovat voimassa.                     }
 end;


 function ASTE(n:shortint):byte;
  {Piirrettäessä kuvaruutua kutsutaan tätä funktiota kun tarvitaan}
  {solun kehitysastetta vastaava piirtoväri 0 - 15.}
 begin
  case n of
   1:ASTE:=1;
   2:ASTE:=8;
   3:ASTE:=7;
   4:ASTE:=15;
   5:ASTE:=11;
  end;
 end;


 procedure STATUS(n:shortint);
  {Tätä aliohjelmaa kutsutaan kun halutaan tulostaa kuvaruudun}
  {alalaitaan ohjelman toimintatilasta kertova teksti.    }

  function ST(n:shortint):string;
  begin
   case n of
    1:ST:='Valikko              ';
    2:ST:='                 ';
    4:ST:='Silmukka, paina jotain...     ';
    5:ST:='Editori              ';
    6:ST:='Generoin...            ';
    8:ST:='Lataan...             ';
   end;
  end;

 begin
  textbackground(0);
  textcolor(14);
  gotoxy(25,24);
  write(ST(n));
 end;


 procedure SUKUPOLVI;
  {Tämä aliohjelma tulostaa kuvaruudun alalaitaan sukupolvilaskurin}
  {arvon. Tarvittaessa lisätään nollia luvun eteen.}
 begin
  textbackground(8);
  textcolor(15);
  gotoxy(12,24);
  if spolvi>9999 then spolvi:=0;
  if spolvi<1000 then write('0');
  if spolvi<100 then write('0');
  if spolvi<10 then write('0');
  write(spolvi);
 end;


 procedure PALKKI(n,s:shortint);
  {Tämä aliohjelma tulostaa parametrin n määräämän valikkopalkin}
  {parametrin s määrätessä sen värin.}
 const
  x=60;
 var
  y:integer;

  function PT(n:shortint):string;
  begin
   case n of
    1:PT:=' Uusi sukupolvi ';
    2:PT:=' Silmukka    ';
    3:PT:=' Rajat     ';
    4:PT:=' Viive     ';
    5:PT:=' Valinnat    ';
    6:PT:=' Editori    ';
    7:PT:=' Generaattori  ';
    8:PT:=' Palauta    ';
    9:PT:=' Lataa     ';
    10:PT:=' Apua!!!    ';
    11:PT:=' Lopetus    ';
   end;
  end;

 begin
  if s=0 then textbackground(1);
  if s=1 then textbackground(6);
   {Tässä valitaan palkin taustan piirtoväri s -parametrin mukaan.}
  textcolor(15);
  y:=1+(n*2);
  gotoxy(x,y);
  write(PT(n));
 end;


 procedure PALKKIEN_ALUE;
  {Tämä aliohjelma tyhjää valikkopalkkien tausta-alueen.}
 var
  loop:shortint;
 begin
  for loop:=1 to 25 do
  begin
   textbackground(0);
   gotoxy(60,loop);
   write('          ');
  end;
 end;


 procedure KAIKKI_PALKIT;
  {Tämä aliohjelma tulostaa kaikki valikkopalkit puhtaalle taustalle.}
 var
  loop:shortint;
 begin
  PALKKIEN_ALUE;
  for loop:=1 to 11 do
   PALKKI(loop,0);
 end;


 procedure PIIRRA_KUVARUUTU;
  {Tämä aliohjelma tulostaa koko kuvaruudun pelin alussa ja palattaessa}
  {Apua!!! -toiminnosta.                        }

  procedure PIIRRA_KEHYKSET;
  var
   x,y:integer;

   procedure PIIRRA_MERKKI(x,y:integer);
   begin
    gotoxy(x,y);
    write('±');
   end;

  begin
   textbackground(0);
   textcolor(7);
   y:=ymin-1;
   for x:=xmin-1 to xmax+1 do
    PIIRRA_MERKKI(x,y);
   x:=xmax+1;
   for y:=ymin-1 to ymax+1 do
    PIIRRA_MERKKI(x,y);
   y:=ymax+1;
   for x:=xmax+1 downto xmin-1 do
    PIIRRA_MERKKI(x,y);
   x:=xmin-1;
   for y:=ymax+1 downto ymin-1 do
    PIIRRA_MERKKI(x,y);
  end;

  procedure TAYTA_PELIALUE;
   {Tämä aliohjelma täyttää pelialueen tyhjä -merkeillä.}
  var
   x,y:integer;
  begin
   textbackground(aste(1));
   textcolor(aste(1));
   for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
   begin
    gotoxy(x,y);
    write(' ');
   end;
  end;

  procedure PIIRRA_ESIMERKIT;
   {Tämä aliohjelma piirtää soluesimerkit alalaitaan.}
  var
   loop:integer;
  begin
   textbackground(aste(1));
   gotoxy(1,24);
   for loop:=1 to 5 do
   begin
    textcolor(ASTE(loop));
    write(ukko);
   end;
   textbackground(0);
   textcolor(15);
   gotoxy(1,25);
   write('12345');
  end;

 begin
  textbackground(0);
  textcolor(14);
  clrscr;
  write('BIOLIFE ');
  textcolor(15);
  write('-elämäsimulaattori ');
  textcolor(3);
  write('   Heikki Siltala 1994');
  PIIRRA_KEHYKSET;
  TAYTA_PELIALUE;
  PIIRRA_ESIMERKIT;
 end;


 procedure WR(teksti:string);
  {Tätä aliohjelmaa käytetään tulostettaessa tekstiä pelikentän  }
  {vasemmalle puolelle kapeaan alueeseen. Tulostettava teksti tuo-}
  {daan sisään teksti -parametrissa.               }

  procedure CR;
   {Tämä suorittaa rivinvaihdon.}
  begin
   gotoxy(60,wherey+1);
  end;

 begin
  write(teksti);
  CR;
 end;


 procedure LOPETA;
  {Tämä aliohjelma varmistaa pelistä poistumisen, tallettaa peli-}
  {tilanteen ja tulostaa lopputekstit.              }
 begin
  PALKKIEN_ALUE;
  gotoxy(60,3);
  textbackground(4);
  textcolor(142);
  WR('LOPETETAANKO ???');
  textcolor(14);
  WR('        ');
  WR('<ESC> LOPETTAA ');
  WR('        ');
  WR('MUUT NÄPPÄIMET ');
  WR('PERUVAT     ');
  ODOTA;
  if ord(key)=27 then
   {Jos on painettu ESC...}
  begin
   loppu:=true;
   textbackground(0);
   textcolor(15);
   clrscr;
   if pelattu then
    {Jos peliä on todella pelattu tilanne talletetaan.}
   begin
    assign(astore,'biosave.cnf');
     {Asetukset.}
    assign(kstore,'biosave.fld');
     {Pelikenttä.}
    assign(pstore,'biosave.gnr');
     {Sukupolvilaskurin arvo.}
    rewrite(astore);
    rewrite(kstore);
    rewrite(pstore);
    write(astore,asetukset);
    write(kstore,kohde);
    write(pstore,spolvi);
    close(astore);
    close(kstore);
    close(pstore);
    highvideo;
   end;
   writeln;
   writeln('Tämä oli Biolife, elämää simuloiva peli.');
   writeln;
   writeln('Ohjelmoinut Heikki Siltala 1994.');
   lowvideo;
   writeln;
   writeln('Kiitokset Biolife -pelin kantaisän,');
   writeln('The Game Of Life -pelin kehittäjälle.');
   writeln;
   writeln('Lisäohjeita ja tietoja tästä pelistä');
   writeln('saat lukemalla BIOINFO.TXT -tiedoston.');
  end;
  if ord(key)<>27 then
   {Jos ei ole haluttu lopettaa...}
  begin
   KAIKKI_PALKIT;
   PALKKI(toiminto,1);
  end;
 end;


 procedure TEE;
  {Tämä proseduuri on koko ohjelman sydän. Tämän alla tapahtuu}
  {melkein kaikki varsinainen pelitoiminta.          }

  procedure TULOSTA_KENTTA;
   {Tämä proseduuri tulostaa pelinappulat.}
  var
   x,y:byte;
  begin
   textbackground(1);
    for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
   begin
    gotoxy(x,y);
    textcolor(ASTE(kohde[x,y]));
     {ASTE -funktion avulla saadaan solun piirtoväri.}
    write(ukko);
   end;
  end;

  procedure UUSI_SUKUPOLVI;
   {Tämä on koko ohjelman monimutkaisin proseduuri.}
   {Tässä lasketaan uusi solusukupolvi.      }
  var
   x,y:byte;

   function INDEKSI(x,y:byte):byte;
    {Tämä funktio palauttaa solun ympäristön elämän summan.}
   var
    i:byte;
     {Apumuuttuja joka edustaa huonoa ohjelmointityyliä.}
    xt,yt,xl,yl:byte;
    skip:boolean;

    function XX(x:byte):byte;
     {Tämä funktio palauttaa x:n arvon. Jos reunat on yhdistetty,}
     {yli ja ali menevä arvo siirtyy toiselle puolelle. Jos reu- }
     {noja ei ole yhdistetty, skip saa arvon true ja ko. kentän }
     {paikkaa ei oteta huomioon indeksissä.           }
    begin
     XX:=x;
     if x<xmin then
     begin
      case asetukset[9] of
       1:XX:=xmax;
       0:skip:=true;
      end;
     end;
     if x>xmax then
     begin
      case asetukset[9] of
       1:XX:=xmin;
       0:skip:=true;
      end;
     end;
    end;

    function YY(y:byte):byte;
     {Katso XX!}
    begin
     YY:=y;
     if y<ymin then
     begin
      case asetukset[10] of
       1:YY:=ymax;
       0:skip:=true;
      end;
     end;
     if y>ymax then
     begin
      case asetukset[10] of
       1:YY:=ymin;
       0:skip:=true;
      end;
     end;
    end;

    procedure ALAS;
     {Jos elämä vähenee, käytetään tätä aliohjelmaa, muulloin}
     {jotain alapuolella olevista proseduureista...}
    begin
     i:=lahde[x,y]-1;
     skip:=true;
    end;

     procedure NOPE;
     begin
      i:=lahde[x,y];
      skip:=true;
     end;

     procedure YLOS;
     begin
      i:=lahde[x,y]+1;
      skip:=true;
     end;

   begin
    i:=0;
    for xl:=x-1 to x+1 do
    for yl:=y-1 to y+1 do
     {Käydään läpi kaikki solua ympäröivät paikat. Mikäli valittu}
     {otetaan mukaan myös solu itse.               }
    begin
     skip:=false;
     if asetukset[8]=0 then
     begin
      if xl=x then
      begin
       if yl=y then
       begin
        skip:=true;
       end;
      end;
     end;
      {Jos ei haluta omaa solua mukaan niin hypätään sen yli.}
     yt:=YY(yl);
     xt:=XX(xl);
     if not skip then inc(i,lahde[xt,yt]);
      {Jos kaikki on okei lisätään yhden ympäristösolun arvo}
      {apumuuttujaan.                    }
    end;
    skip:=false;
    if i<asetukset[1] then ALAS;
     {Elämä vähenee...}
    if not skip then
    begin
     if i<asetukset[2] then NOPE;
    end;
    if not skip then
    begin
     if i<asetukset[3] then YLOS;
    end;
    if not skip then
    begin
     if i<asetukset[4] then NOPE;
    end;
    if not skip then ALAS;
    INDEKSI:=i;
     {Apumuuttujan arvo siirretään funktion arvoksi.}
   end;

  begin
   if silmu then STATUS(4) else STATUS(2);
    {Sen mukaan ollaanko silmukassa vai Uusi sukupolvi -valinnassa}
    {valitaan alareunan statusteksti.               }
   for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
   begin
    lahde[x,y]:=kohde[x,y];
     {Kopioidaan vanha tulos uudeksi lähtötaulukoksi.}
    if spolvi=0 then sailo[x,y]:=kohde[x,y];
     {Jos sukupolvi on nolla laitetaan lähtötilanne talteen}
     {Palauta -toimintoa varten.              }
    kohde[x,y]:=0;
   end;
   for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
   begin
    kohde[x,y]:=INDEKSI(x,y);
    if kohde[x,y]>5 then kohde[x,y]:=5;
    if kohde[x,y]<1 then kohde[x,y]:=1;
     {Kohdesolun arvot rajataan välille 1 - 5.}
   end;
   inc(spolvi);
   SUKUPOLVI;
    {Kasvatetaan sukupolvilaskuria ja tulostetaan sen arvo.}
   TULOSTA_KENTTA;
   pelattu:=true;
    {Pelin loppuessa suoritetaan talletus koska pelattu on voimassa.}
  end;

  procedure GENEROI;
  {Tämä proseduuri synnyttää satunnaisen solumaailman.}
  var
   x,y,apu,apu2:byte;
  begin
   STATUS(6);
   apu2:=random(20)+4;
   for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
   begin
    apu:=random(apu2)+1;
    if apu=3 then kohde[x,y]:=random(5)+1 else kohde[x,y]:=random(4)+1;
    if apu>4 then kohde[x,y]:=1;
     {Kukin solu saa arvon 1 - 5};
   end;
   TULOSTA_KENTTA;
   spolvi:=0;
   SUKUPOLVI;
    {Tulostetaan kenttä ja nollataan sukupolvilaskuri.}
   pelattu:=true;
    {Myös generoitu solumaailma tallentuu lopetettaessa.}
   end;

  procedure SILMUKKA;
   {Tämä aliohjelma pyörittää Uusi sukupolvi -toimintoa}
   {kunnes halutaan toisin.}
  begin
   silmu:=true;
   while not keypressed do
   begin
    UUSI_SUKUPOLVI;
    delay(asetukset[5]*20);
     {Pidetään "silmukkaviive".}
   end;
   ODOTA;
   silmu:=false;
  end;

  procedure RAJAT;
   {Tässä aliohjelmassa käyttäjä saa valita elämän rajat.}
  const
   x=69;
   y1=7;
   y2=11;
   y3=15;
   y4=19;
   y5=25;
    {Arvojen tulostuspaikat ruudulla.}

  var
   aktiivinen:shortint;
   das_ende:boolean;

   procedure TULOSTA_ARVOT;
    {Tämä tulostaa arvot "häkkyrän" viereen, aktiivinen}
    {tulostuu eri taustavärillä.            }
   begin
    gotoxy(x,y1);
    if aktiivinen=4 then textcolor(14) else textcolor(7);
    write(asetukset[4],'  ');
    gotoxy(x,y2);
    if aktiivinen=3 then textcolor(14) else textcolor(7);
    write(asetukset[3],'  ');
    gotoxy(x,y3);
    if aktiivinen=2 then textcolor(14) else textcolor(7);
    write(asetukset[2],'  ');
    gotoxy(x,y4);
    if aktiivinen=1 then textcolor(14) else textcolor(7);
    write(asetukset[1],'  ');
    if aktiivinen=5 then textcolor(14) else textcolor(7);
    gotoxy(x,y5);
    write('POIS');
   end;

   function SUHT_AKT:byte;
    {Tämä palauttaa kunkin raja-arvon maksimin.}
   begin
    case aktiivinen of
     4:SUHT_AKT:=45;
     3:SUHT_AKT:=asetukset[4];
     2:SUHT_AKT:=asetukset[3];
     1:SUHT_AKT:=asetukset[2];
    end;
   end;

   function ALA_AKT:byte;
    {Tämä palauttaa kunkin raja-arvon minimin.}
   begin
    case aktiivinen of
     4:ALA_AKT:=asetukset[3]+1;
     3:ALA_AKT:=asetukset[2]+1;
     2:ALA_AKT:=asetukset[1]+1;
     1:ALA_AKT:=1
    end;
   end;


  begin
   aktiivinen:=5;
    {Alussa aktiivinen arvo on ylin eli 5.}
   das_ende:=false;
   PALKKIEN_ALUE;
   textbackground(0);
   textcolor(15);
   gotoxy(60,1);
   WR('ELÄMÄN RAJAT');
   WR(' ');
   WR('   --- 40/45');
   WR('  |');
   WR(' - |');
   WR('  |');
   WR('   --- ');
   WR('  |');
   WR(' 0 |');
   WR('  |');
   WR('   ---');
   WR('  |');
   WR(' + |');
   WR('  |');
   WR('   ---');
   WR('  |');
   WR(' 0 |');
   WR('  |');
   WR('   ---');
   WR('  |');
   WR(' - |');
   WR('  |');
   WR('   --- 0');
   while not das_ende do
   begin
    TULOSTA_ARVOT;
    ODOTA;
    case key of
     #80:
      {Alaspäin.}
     begin
      dec(aktiivinen);
      if aktiivinen<1 then aktiivinen:=5;
     end;
     #72:
      {Ylöspäin.}
     begin
      inc(aktiivinen);
      if aktiivinen>5 then aktiivinen:=1;
     end;
     #27:das_ende:=true;
      {Pois.}
     #13:
      {Enter.}
     begin
      if aktiivinen<>5 then
      begin
       inc(asetukset[aktiivinen]);
       if asetukset[aktiivinen]>=SUHT_AKT then
        asetukset[aktiivinen]:=ALA_AKT;
      end;
      if aktiivinen=5 then das_ende:=true;
     end;
    end;
   end;
   KAIKKI_PALKIT;
   pelattu:=true;
    {Jos arvoja on muutettu, talletetaan lopussa tilanne levylle.}
  end;

  procedure PALAUTA;
   {Tämä aliohjelma palauttaa tilanteen sukupolven 0 tasolle.}
  var
   x,y:byte;
  begin
   STATUS(2);
   spolvi:=0;
   SUKUPOLVI;
   for x:=xmin to xmax do
   for y:=ymin to ymax do
    kohde[x,y]:=sailo[x,y];
   TULOSTA_KENTTA;
  end;

  procedure LATAA;
   {Tämä palautta viimeisen tallettuneen tilanteen levyltä.}
  begin
   STATUS(8);
   assign(astore,'biosave.cnf');
   assign(kstore,'biosave.fld');
   assign(pstore,'biosave.gnr');
   reset(astore);
   reset(kstore);
   reset(pstore);
   read(astore,asetukset);
   read(kstore,kohde);
   read(pstore,spolvi);
   close(astore);
   close(kstore);
   close(pstore);
   TULOSTA_KENTTA;
   SUKUPOLVI;
  end;

  procedure EDITORI;
   {Editori -aliohjelmassa voi käyttäjä suoraan muokata solumaailmaa.}
  var
   x,y:byte;
   quit:boolean;

   procedure ASETA(n:shortint);
    {Tämä asettaa tietyn solun (x,y) tasolle n.}
   var
    xs,ys:byte;
   begin
    xs:=x;
    ys:=y;
    kohde[x,y]:=n;
    textbackground(1);
    textcolor(aste(kohde[x,y]));
    write(ukko);
    gotoxy(xs,ys);
   end;

   procedure KASVATA;
    {Valittaessa kasvatus asetetaan solu seuraavaan arvoonsa.}
   var
    ss:byte;
   begin
    ss:=kohde[x,y];
    case ss of
     1:ASETA(2);
     2:ASETA(3);
     3:ASETA(4);
     4:ASETA(5);
     5:ASETA(1);
    end;
   end;

   procedure YLOS;
    {Kursori siirtyy ylös.}
   begin
    dec(y);
    if y<ymin then y:=ymin;
    gotoxy(x,y);
   end;

   procedure ALAS;
    {Katso edellä.}
   begin
    inc(y);
    if y>ymax then y:=ymax;
    gotoxy(x,y);
   end;

   procedure VASEN;
   begin
    dec(x);
    if x<xmin then x:=xmin;
    gotoxy(x,y);
   end;

   procedure OIKEA;
   begin
    inc(x);
    if x>xmax then x:=xmax;
    gotoxy(x,y);
   end;

   procedure TYHJAA;
    {Tämä tyhjentää kentän.}
   var
    x,y:byte;
   begin
    for x:=xmin to xmax do
    for y:=ymin to ymax do
    begin
     kohde[x,y]:=1;
    end;
    TULOSTA_KENTTA;
   end;

  begin
   quit:=false;
   STATUS(5);
   PALKKIEN_ALUE;
   gotoxy(60,3);
   textbackground(7);
   textcolor(0);
   WR('EDITORI    ');
   WR('       ');
   WR('LIIKUTA    ');
   WR('KOHDISTINTA  ');
   WR('NUOLINÄPPÄI- ');
   WR('MILLÄ     ');
   WR('       ');
   WR('PAINA 1-5 NIIN');
   WR('SOLU SYNTYY  ');
   WR('       ');
   WR('PAINA <ENTER> ');
   WR('NIIN SOLU   ');
   WR('KEHITTYY   ');
   WR('       ');
   WR('<SPACE>    ');
   WR('TYHJÄÄ KENTÄN ');
   WR('       ');
   WR('<ESC>     ');
   WR('POISTUU    ');
   TULOSTA_KENTTA;
   textbackground(1);
   x:=xmin;
   y:=ymin;
   while not quit do
   begin
    while not keypressed do
    begin
     gotoxy(x,y);
     textcolor(15);
     write('_');
     gotoxy(x,y);
     textcolor(ASTE(kohde[x,y]));
     write(ukko);
     gotoxy(x,y);
      {Luodaan kohdistin.}
    end;
    key:=readkey;
    case key of
     #13:KASVATA;
     '1':ASETA(1);
     '2':ASETA(2);
     '3':ASETA(3);
     '4':ASETA(4);
     '5':ASETA(5);
     #27:quit:=true;
     #72:YLOS;
     #80:ALAS;
     #75:VASEN;
     #77:OIKEA;
     ' ':TYHJAA;
    end;
   end;
   TULOSTA_KENTTA;
   KAIKKI_PALKIT;
   pelattu:=true;
    {Editorin käyttö saa aikaan talletuksen kun peli lopetetaan.}
  end;

  procedure VALINNAT;
   {Tässä valitaan reunojen yhdistys ja se otetaako solu itse}
   {huomioon laskettaessa uutta sukupolvea.         }
  begin
   PALKKIEN_ALUE;
   gotoxy(60,3);
   textbackground(0);
   textcolor(14);
   WR('REUNOJEN  ');
   WR('YHDISTYS  ');
   WR('      ');
   WR('VASEN/OIK. ');
   WR('REUNA? (K/E)');
   WR(' ');
   if asetukset[9]=1 then WR(' [KYLLÄ]') else
    WR(' [EI]');
   ODOTA;
   case key of
    'k','K':asetukset[9]:=1;
    'e','E':asetukset[9]:=0;
   end;
   WR(' ');
   WR('YLÄ/ALA');
   WR('REUNA? (K/E)');
   WR(' ');
   if asetukset[10]=1 then WR(' [KYLLÄ]') else
    WR(' [EI]');
   ODOTA;
   case key of
    'k','K':asetukset[10]:=1;
    'e','E':asetukset[10]:=0;
   end;
   WR(' ');
   WR('SOLU ITSE HUOMI-');
   WR('OON? (K/E)   ');
   WR(' ');
   if asetukset[8]=1 then WR(' [KYLLÄ]') else
    WR(' [EI]');
   ODOTA;
   case key of
    'k','K':asetukset[8]:=1;
    'e','E':asetukset[8]:=0;
   end;
   KAIKKI_PALKIT;
  end;

  procedure VIIVE;
   {Tässä aliohjelmassa käyttäjä säätää silmukan viiveen.}
  var
   out:boolean;
   ys:byte;
  begin
   PALKKIEN_ALUE;
   gotoxy(60,3);
   textbackground(0);
   textcolor(10);
   WR('VIIVE   ');
   WR('     ');
   WR('PERUSVIIVE');
   WR('SILMUKASSA');
   WR('     ');
   ys:=wherey;
   out:=false;
   while not out do
   begin
    gotoxy(60,ys);
    write(asetukset[5],'  ');
    gotoxy(60,(ys+1));
    WR('      ');
    WR('MUUTA NUOLI-');
    WR('NÄPPÄIMILLÄ ');
    WR('      ');
    WR('<ESC>    ');
    WR('POISTUU... ');
    ODOTA;
    case key of
     #27:out:=true;
     #72:inc(asetukset[5]);
     #80:dec(asetukset[5]);
    end;
   end;
   KAIKKI_PALKIT;
  end;

  procedure APUA;
   {Tämä tulostaa BIOLIFE.TXT -tiedostoa vähän kerrallaan.}
  var
   helppi:text;
   rhelppi:string;
   loop:byte;
  begin
   clrscr;
   textbackground(0);
   textcolor(15);
   writeln('Biolife APUA!!!, <ESC> poistuu, muu näppäin vaihtaa sivua...');
   textcolor(14);
   assign(helppi,'biolife.txt');
   reset(helppi);
   key:=' ';
   while ord(key)<>27 do
   begin
    for loop:=1 to 22 do
    begin
     readln(helppi,rhelppi);
     writeln(rhelppi);
    end;
    writeln;
    textcolor(15);
    write('Paina näppäintä...');
    textcolor(14);
    ODOTA;
    writeln;
   end;
   close(helppi);
   PIIRRA_KUVARUUTU;
   SUKUPOLVI;
   KAIKKI_PALKIT;
   TULOSTA_KENTTA;
  end;

 begin
  case toiminto of
   1:UUSI_SUKUPOLVI;
   7:GENEROI;
   2:SILMUKKA;
   3:RAJAT;
   8:PALAUTA;
   9:LATAA;
   6:EDITORI;
   5:VALINNAT;
   4:VIIVE;
   11:LOPETA;
   10:APUA;
  end;
 end;

 procedure NAPPIS(key:char);
  {Tämä aliohjelma vaihtaa valikkopalkkia tai toteuttaa toiminnon.}
 var
  n:longint;
 begin
  n:=ord(key);
  if n=13 then TEE;
  if n=27 then LOPETA;
  if n=72 then
  begin
   palkki(toiminto,0);
   if toiminto>1 then dec(toiminto) else toiminto:=11;
  end;
  if n=80 then
  begin
   palkki(toiminto,0);
   if toiminto<11 then inc(toiminto) else toiminto:=1;
  end;
 end;


begin
 ASETA_MUUTTUJAT;
 ASETA_ASETUKSET;
 PIIRRA_KUVARUUTU;
 SUKUPOLVI;
 KAIKKI_PALKIT;
  {Alkutoiminnot.}
 while not loppu do
 begin
  PALKKI(toiminto,1);
   {Värjätään aktiivinen palkki.}
  STATUS(1);
  gotoxy(1,1);
   {Pidetään kursori nurkassa.}
  ODOTA;
  NAPPIS(key);
   {Näppäilyn mukaan toimitaan.}
 end;
end.