Biolife-elämäsimulaattorin käyttöohje

Lue lisää Biolife-elämäsimulaattorista.

BIOLIFE -OHJELMAN ESITTELY JA KÄYTTÖOHJEET
HEIKKI SILTALA 1994

1. BIOLIFE -OHJELMA

         Sain idean Biolife -ohjelmaan muistellessani
         vanhaa The Game Of Life -peliä. The Game Of
         Life -pelissä pelikenttä koostuu ruuduista,
         joiden arvo on joko yksi tai nolla. Jos arvo
         on yksi, ruutu on elävä. Jos arvo on nolla,
         ruutu on kuollut. Peli etenee siten, että las-
         ketaan ruudukkoon uudet arvot ottaen huomioon
         kunkin ruudun(=solun) naapureiden arvot. Tut-
         kittavan solun ollessa elävä

              solu kuolee jos eläviä naapureita on
              liikaa (ylikansoitus),

              solu kuolee jos eläviä naapureita on
              liian vähän (sukupuutto) ja

              solu säilyy elävänä jos eläviä naapu-
              reita on sopivasti.

         Tutkittavan solun ollessa kuollut

              solu syntyy jos eläviä naapureita on
              juuri sopiva määrä.

         Näin edetään laskemalla aina uusia sukupolvia.
         Kaikki syntymät ja kuolemat tapahtuvat aina
         samanaikaisesti.

         Jo alkuperäinen The Game Of Life -peli on hy-
         vin mielenkiintoinen koska solumaailma vaikut-
         taa todella elävältä. Mutta ideaa voidaan e-
         delleen laajentaa ja tulos on vielä mielen-
         kiintoisempi.

         Olen tehnyt mm. seuraavia muutoksia The Game
         Of Life -pelin sääntöihin luodessani Biolife -
         ohjelman:

              Kunkin solun elämä on nyt viisi-
              tasoista ja solun taso näkyy kuvaruu-
              dulla solun värinä,

              pelikentän ylä- ja alareunat sekä
              vasen ja oikea reuna voidaan kytkeä
              yhteen jos halutaan simuloida ääre-
              töntä pelialuetta,

              käyttäjä voi itse säätää pelin käyt-
              tämät laskentarajat (kehittyykö vai
              heikkeneekö solu) mieleisekseen,

              generaattori -toiminnon avulla voi-
              daan generoida erilaisia solumaailmo-
              ja,

              pelattaessa voidaan aina palata alku-
              peräiseen pelitilanteeseen (0 -suku-
              polveen) ja

              lopetettaessa pelaaminen tilanne tal-
              lentuu aina levylle talteen.

         Biolife -peli simuloi nyt biologista solumaa-
         ilmaa paremmin kuin vanha The Game Of Life.
         Lisäksi ohjelman käyttömukavuus on paljon pa-
         rempi, pelattiinhan The Game Of Life -peliä
         alunperin ruutupaperilla!

         Haluan lisäksi huomauttaa että Biolife on vain
         yksi hätäinen esimerkki tämäntyyppisten pelien
         mahdollisuuksista. Koska en varsinaisesti ole
         matemaatikko enkä ohjelmoija en ole pystyvä
         luomaan todella nerokasta tai näyttävää solu-
         maailmasimulaatiota. Olkoon Biolife yksi esi-
         merkki ja toimikoon se ideana ja kannustimena
         pelin mahdollisille jatkokehittelijöille.

2. BIOLIFE -OHJELMAN TOIMINTA JA KÄYTTÖ

         Käynnistettäessä Biolife nähdään tyhjä peli-
         kenttä. Sen vasemmalla puolella on sarja va-
         likkopalkkeja. Haluttu toiminto valitaan va-
         litsemalla ko. toiminnon palkki nuolinäppäin-
         ten avulla aktiiviseksi ja painamalla <ENTER>.

         Aluksi Rajat ja Valinnat ovat oletusarvois-
         saan.

         Koko ohjelmassa yleisenä poistumisnäppäimenä
         on <ESC>. Tällä pääsee pois alitoiminnoista
         (myös Apua!!! -toiminnosta) ja jos ollaan pää-
         valikossa päästään ohjelmasta pois painamalla
         kaksi kertaa <ESC>.

         Kuvaruudun alalaidassa vasemmalla näkyvät so-
         luesimerkit. Numerot kuvaavat solun tasoa ja
         numeroiden yläpuolella näkyy vastaavan solun
         kuva. 

         Soluesimerkkien vieressä on sukupolvilaskuri.
         Alkup. sukupolvi on aina 0 ja ensimmäinen las-
         kettu sukupolvi on 1. Laskuri nollaantuu kun
         mennään yli arvon 9999.

         Sukupolvilaskurin oikealla puolella on status-
         rivi jossa näkyy ohjelman toimintatila.

         Aluksi täytyy luoda uusi solumaailma. Tämä
         onnistuu joko Generaattori -toiminnon avulla
         tai Editori -toiminnon avulla. Jos valitaan
         Generaattori kuvaruudulle tulostuu satunnainen
         solumaailma. Editorin avulla voidaan sitä muo-
         kata tai luoda koko maailma käsin. Editoria
         voidaan käyttää myös muulloin kun halutaan
         muokata solumaailmaa. Editorissa <SPACE> tyh-
         jentää ruudun, nuolinäppäimillä liikutaan ruu-
         dulla ja painamalla 1 - 5 kursorin alla oleva
         solu asettuu painettuun tasoon. Painamalla
         <ENTER> solun taso kasvaa askeleen. Jos men-
         nään yli tason 5 niin joudutaan tasolle 1.

         Kun solumaailma on luotu voidaan vilkaista
         Rajat -toiminnon arvoja. Tässä toiminnossa
         käyttäjä voi määrätä millä määrällä ympäröivää
         elämää solut kehittyvät, pysyvät samana tai
         heikkenevät. Rajat -toiminnossa liikutaan nuo-
         linäppäimillä ja painamalla <ENTER> arvo muut-
         tuu ylöspäin. Kun saavutetaan maksimiarvo,
         palataan automaattisesti minimiarvoon. Valit-
         semalla POIS tai painamalla <ESC> palataan
         päävalikkoon.

         Peli alkaa kun valitaan Uusi sukupolvi tai
         Silmukka. Uusi sukupolvi laskee yhden uuden
         sukupolven ja Silmukka laskee uusia kunnes
         painetaan jotain näppäintä. Laskennassa laske-
         taan ympäröivien (ja jos on valittu, myös so-
         lun itsensä) tasojen arvot (1 - 5) yhteen.
         Tämän summan mukaan Rajat -toiminnon rajat
         määräävät solun kehityksen suunnan. Rajat -
         toiminnossa on kaksi indeksin maksimiarvoa, 40
         ja 45, sen mukaan onko solu itse mukana las-
         kennassa.

         Viive -toiminnossa valitaan Silmukka -toimin-
         non se aika, kuinka kauan kutakin solusukupol-
         vea näytetään. Arvo muuttuu nuolinäppäimillä
         välillä 0 - 255 ja arvosta nolla päästään myös
         suoraan arvoon 255. Arvo 255 aiheuttaa pisim-
         män viiveen. 

         Valinnat -toiminnossa ohjelma esittää sarjan
         kysymyksiä joihin vastataan painamalla k tai
         e. Kysymyksen jälkeen näkyy tämänhetkinen arvo
         hakasulkeissa. Kaksi ensimmäistä kysymystä
         koskee reunojen liittämistä ja viimeisessä
         kysytään halutaanko solun oman arvon olevan
         mukana sukupolvilaskennassa.

         Palauta -toiminto palauttaa solumaailman sii-
         hen tilaan jossa se oli sukupolven ollessa 0.

         Jos ohjelman aikana on generoitu, editoitu,
         muutettu valintoja tai rajoja tai laskettu
         uusia sukupolvia, ohjelmasta poistuttaessa
         tiedot tallentuvat levylle. Lataa -toiminto
         palauttaa nämä käyttöön. Jos ohjelma on vain
         käynnistetty mutta sitä ei ole käytetty niin
         talletusta ei suoriteta.

         Apua!!! -toiminto tulostaa levyltä BIOLIFE.TXT
         -tiedoston. Tulostus jatkuu vaikka tiedosto
         loppuisikin. <ESC> poistuu ja <ENTER> siirtyy
         sivun eteenpäin.

         Lopetus -toiminto valitaan joko valikosta tai
         painamalla <ESC>. Poistuminen varmistetaan
         painamalla <ESC>, muutoin palataan takaisin
         ohjelmaan.

         Peli-iloa!

3. OHJELMAN MUOKKAAMINEN

         Lähdekielistä ohjelmaa voi toki muokata ja sen
         voi kääntää uudelleen. Tässä muutama vinkki:

         Rivi   Aihe

         17    Solun piirtomerkki

         86    Asetusten oletusarvot

         112   Solun piirtoväri eri asteisena

         232   Kentän reunan piirtomerkki

         559   Generaattorin satunnaisuus

         1059   Pääohjelma.

4. HAASTE

         Tämä on haaste kaikille osaaville ohjelmoijil-
         le. Kehittäkää Biolife -pelistä näyttävämpi,
         toimivampi ja monipuolisempi. Kaupallinen me-
         nestyskin lienee taattu, ajatellaanpa vaikkapa
         Rubiikin kuutiota tai Tetris -peliä jotka ovat
         itse asiassa hyvin yksinkertaisia mutta kieh-
         tovia idealtaan.

         Jämsänkoskella 14.7.1994
         Heikki Siltala