Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:auto:leijona_keulassa_tiikeri_tankissa [2017-10-17 04:20]
127.0.0.1 external edit
fi:auto:leijona_keulassa_tiikeri_tankissa [2019-10-24 22:39] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Leijona keulassa, tiikeri tankissa ====== ====== Leijona keulassa, tiikeri tankissa ======
  
-<wrap info>Tämä artikkeli on kirjoitettu ​vuonna 2005.</​wrap>​+<wrap info>Kirjoitettu ​vuonna 2005.</​wrap>​
  
 Tämä on sivu kertomus siitä, kuinka autoiluun kriittisesti suhtautuva antoi periksi Tämä on sivu kertomus siitä, kuinka autoiluun kriittisesti suhtautuva antoi periksi